Tidigare skolstart - begäran

LÄS MER

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år (7 kap. 10 § skollagen). Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen (4 §). Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år (11 §). Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det (11 a §).