Arrenden- ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Köp och försäljning av mark samt tomträtt

Tillväxt Timrå som består av avdelningarna näringsliv och samhällsbyggnad handlägger köp och försäljning av mark samt upplåter mark med tomträtt.

Företagsetableringar

Tillväxt Timrå som består av avdelningarna näringsliv och samhällsbyggnad handlägger företagsetableringar och lotsar dig rätt.

Mark för förvärvsverksamhet ska i första hand försäljas. Utarrendering kan dock ske i avvaktan på att Lantmäteriförrättning färdigställs.

Arrende av mark

Kultur- och teknikförvaltningen handlägger upplåtelse av mark med följande arrendeformer:

  • Anläggningsarrende – mark för förvärvsverksamhet med rätt till byggnader.
  • Lägenhetsarrende – mark för övrig upplåtelse, t ex parkering.
  • Jordbruksarrende – mark för brukande.
  • Jaktarrende – mark för jakt.
  • Nyttjanderättsavtal – mark för nyttjande, t ex skötsel.

Arrendeavgifter

  • Anläggnings- och lägenhetsarrenden samt tillfälliga upplåtelser- regleras från fall till fall.
  • Jordbruksarrende - 500 kr/ha eller minimiavgift 500 kr/år exklusive moms.
  • Jaktarrenden - 18 kr/ha eller minimiavgift 500 kr/år exklusive moms.
  • Nyttjanderättsavtal - ingen avgift förutom administrationsavgiften.
  • Administrationsavgift - 500 kr, ej moms, gäller alla avtal och tas ut i samband med avtalstecknandet.

Arrendeavgiften indexregleras.

Vid utarrendering av mark inhämtas synpunkter från Tillväxt Timrå.

För avtal upp t o m fem år kan beslut fattas av förvaltningschefen enligt delegation och för avtal på längre tid än fem år fattas beslut i kultur- och tekniknämnden.

Handläggningstider

Du kommer att få svar inom två veckor förutom företagsärenden som prioriteras och har en kortare handläggningstid. Undantag gäller vid semestertider och om beslut ska fattas i kultur- och tekniknämnden som sammanträder nio gånger per år.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa