Rivning av byggnad/anläggning - ansökan/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rivningsanmälan/ansökan prövas enligt Plan- och bygglagen. Hanteringen av avfall omfattas av Miljöbalkens regler. I ärendet kan du komma att bli kontaktad av handläggare på både bygg- och miljöområdet.


Rivning av enkla byggnader (förråd, enklare garage eller liknande)

Materialinventering och kontrollplan ska bifogas i ärendet. Använd gärna vår mall för det:
Kontrollplan med materialinventering.docx

Mallen är i word-format och går att fylla i på din dator. Spara dokumentet och bifoga det under "Materialinventering och kontrollplan" i tjänsten.


Rivning av fritidshus, bostadshus och industribyggnader

Materialinventering ska bifogas i ärendet. Inventeringen ska utföras av person med tillräcklig kompetens och erfarenhet av detta. Den ska innehålla uppgifter om vilket farligt material åtgärden kan ge upphov till och hur materialet ska tas om hand för att möjliggöra materialåtervinning och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Innan rivningen får påbörjas ska ett tekniskt samråd hållas. Vid detta möte ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

En certifierad kontrollansvarig ska medverka vid rivningsåtgärden och bland annat upprätta en kontrollplan för rivningen.


Välkommen med dina frågor
Om du har frågor som rör din rivningsåtgärd, om du undrar över tjänsten eller behöver en blankett för ifyllnad så är du välkommen att höra av dig till oss på Miljö- och byggkontoret så hjälper vi dig.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa