Byte av skola inom Timrå kommun - ansökan

LÄS MER

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen (Källa: Skollagen 2010:800, 9 kap 15 § och 10 kap 30 §).

Val av annan än anvisad skola påverkar elevens rätt till skolskjuts.

 

 

 

Frågor om tjänsten

Barn- och utbildningsförvaltningen
barn@timra.se
060-16 31 45