Gemensam behållare för hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan efter ansökan till kultur- och teknikförvaltningen medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Detta gäller under förutsättning att bestämmelserna i föreskrifter om avfallshantering gällande fyllnadsgrad och vikt beaktas samt att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår. Ansökan ska göras gemensamt av berörda fastighetsägare.

Här kan du ta del av avfallsplan, föreskrifter om avfallshantering  samt övrig information.