Bidrag till handikapporganisationer - ansökan

LÄS MER

Bidrag för verksamhet utgår till alla handikapporganisationer som har lokalkontor och/eller medlemmar bosatta i Timrå kommun. Bidrag beviljas per lokalkontor och antal medlemmar.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande och revisor. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Ansökan inlämnas senast den 30 september. Bidraget betalas ut i december innevarande år.

Anmälan till föreningsregistret
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Här kan du ta del av normer för föreningsbidrag, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten