Bidrag till föreningar av social karaktär - ansökan

LÄS MER

Bidrag utgår till föreningar av social karaktär med verksamhet som bedrivs inom Timrå kommun eller har stark anknytning till Timrå kommun.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande och revisor. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Ansökan inlämnas senast den 30 september. Bidraget betalas ut i december innevarande år.

Anmälan till föreningsregistret
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Här kan du ta del av riktlinjer för föreningsbidrag, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

 

 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten