Grävtillstånd - ansökan

LÄS MER

Ledningsägare eller entreprenör som vill lägga ny ledning eller utföra arbete på redan lagd ledning på kommunal mark eller vägområde, ska söka tillstånd.
Alla ingrepp och allt begagnande av allmän plats som står under kommunens förvaltning, har kommunen som markägare och väghållare ett ansvar att bevaka. Markavtal mellan ledningsägaren och kommunen om nyttjanderätten att förlägga och bibehålla anläggning i allmän platsmark ska finnas. Det är ett övergripande och generellt avtal där godkännande av föreslagna lägen görs efterhand genom grävtillståndsansökan. Kultur- och teknikförvaltningens grävtillstånd innebär endast rätt att genomföra beskrivet arbete och omfattar endast lämpligheten av anläggningsplacering med hänsyn till teknikavdelningens kompetensområde t ex trafikteknik, gatuutformning, broar och växtlighet. Handläggning av ansökan kostar 550 kr. Avgiften debiteras i efterhand.

Grävtillståndet gäller endast på Timrå kommuns mark och på väg och vägområde där Timrå kommun är väghållare eller huvudman för vägen, t ex enskild väg där Timrå kommun mot stadsbidrag utför vinterväghållning.

Här kan du ta del av grävningsbestämmelser för Timrå kommun samt övrig information.

Kontakt

Henrik Thunström, Kultur- och teknikförvaltningen
henrik.thunstrom@timra.se
060-16 32 12

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och tekniknämnden
kultur.teknik@timra.se