Bidrag till fritidsanläggningar - ansökan

LÄS MER

Förening i Timrå kommun som äger fritidsanläggning kan söka bidrag till underhålls- och driftkostnader för sådan anläggning som kultur- och tekniknämnden bedömer vara av ett kommunalt intresse, ej endast för enskilt föreningsbruk. Fritidsanläggning, för vilket bidrag erhålls och som inte utnyttjas helt av föreningen, ska efter samråd kunna uthyras till andra organisationer.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande och revisor. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse och bokslut  för senast avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan och budget för innevarande år. Ansökan inlämnas senast den 30 september. Anläggningsbidraget betalas ut i mars kommande år.

Anmälan till föreningsregistret
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Här kan du ta del av riktlinjer för föreningsbidrag, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten