Bidrag till barn- och ungdomsföreningar - ansökan

LÄS MER

Förening i Timrå kommun som bedriver kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar och är uppbyggd enligt demokratiska principer, kan söka bidrag.

Kultur- och teknikförvaltningen äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av betydelse för prövning av bidragsansökan.

Bidragsansökan ska inlämnas till kultur- och teknikförvaltningen på särskilt formulär och vara undertecknad av ordförande och revisor. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för senast avslutat verksamhetsår, verksamhetsplan och budget för innevarande år samt kopior på sökt statligt lokalt aktivitetsstöd. Ansökan inlämnas senast den 30 september. Bidraget består av ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag och båda betalas ut i december innevarande år. För förening som står i skuld till Timrå kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag.

För att erhålla bidrag ska föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet lämna in en av ordförande i föreningen undertecknad handlingsplan för det drogförebyggande arbetet, drogpolicy, samt bifoga en beskrivning över hur arbetet läggs upp. Se drogpolicy antagen av kultur- och tekniknämnden 2010-03-18 § 22.

Anmälan till föreningsregistret
För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta sker genom beslut i kultur- och tekniknämnden.

Här kan du ta del av  riktlinjer för föreningsbidrag, drogpolicy, anmälan till föreningsregistret samt övrig information.

Behandling av personuppgifter

Frågor om tjänsten